§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem markoweobuwie.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną obuwia oraz galanterii za pośrednictwem Internetu w ramach działalności gospodarczej realizowanej pod firmą Danuta Błoszyk Świat Butów Galanteria Skórzana, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Babimost pod numerem 1352, Regon 080151509, NIP 923-114-25-90, rachunek bankowy PKO BP SA O 1 w Nowym Tomyślu 81 1020 4144 0000 6402 0147 6373, adres głównego zakładu: 64-200 Wolsztyn, ul. Dr. Roberta Kocha 56.
 2. Użyte w dalszej części Regulaminu pojęcia oznaczają:
  1. Dzień Roboczy to każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Formularz Zamówienia to usługa elektroniczna w postaci interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia oraz wybranie warunków Umowy Sprzedaży spośród oferowanych przez Sprzedawcę, w tym skorzystanie z rabatów, określenie sposobu płatności i dostawy.
  3. Klient to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupu w sklepie internetowym markoweobuwie.com.pl lub korzystająca z usługi elektronicznej świadczonej przez ten sklep, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, albo - jeżeli jest osobą fizyczną - posiadającą chociażby ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Klient posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych zobowiązuje uzyskać zgodę swojego ustawowego przedstawiciela na zawarcie wszelkich umów ze Sprzedawcą/Usługodawcą.
  4. Konsument to osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
  5. Sprzedawca/Usługodawca to określony w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, właściciel sklepu internetowego markoweobuwie.com.pl.
  6. Sklep Internetowy to serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem markoweobuwie.com.pl, umożliwiający Klientowi kupowanie produktów oferowanych przez Sprzedawcę oraz korzystanie przez Klienta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
  7. Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
  8. Newsletter to usługa elektroniczna będąca formą elektronicznego biuletynu obejmującego cykliczne informacje o produktach i promocjach dostępnych w sklepie internetowym markoweobuwie.com.pl, rozsyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej do Klientów, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.
  9. Konto to usługa elektroniczna będąca zbiorem zasobów i uprawnień w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy przypisany konkretnemu Klientowi, oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, w którym gromadzone są dane dotyczące Klienta, w tym informacje o złożonych przez niego zamówieniach.
  10. Produkt to rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  11. Koszyk to fragment oprogramowania Sklepu Internetowego gromadzący i uwidaczniający Klientowi wybrane przez niego produkty, umożliwiający modyfikację danych zamówienia.
  12. Umowa Sprzedaży to umowa przez którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność produktu i wydać mu go, a Klient zobowiązuje się produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy umówioną cenę powiększoną o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty przesyłki. Warunki i tryb zawarcia Umowy Sprzedaży określa w szczególności niniejszy Regulamin.
  13. Zamówienie to wyrażenie przez Klienta za pomocą środków porozumiewania się na odległość woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży na odległość, której przedmiotem jest produkt oferowany przez Sprzedawcę.
  14. Regulamin to niniejszy zbiór zasad regulujących zawieranie Umów Sprzedaży oraz świadczenia i korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień konsumentów oraz podmiotów nie będących konsumentami, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, stosuje się te przepisy.

§ 2 Ochrona danych osobowych

 1. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
 3. Administratorem danych osobowych jest wskazany w § 1 pkt 1 właściciel sklepu internetowego markoweobuwie.com.pl.
 4. Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak konieczne do zarejestrowania się, korzystania z określonych usług elektronicznych lub złożenia zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody i akceptacja następuje poprzez zakreślenie okienka/checkboxa.
 5. Przekazane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000.), z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w którym Klient przekazał swoje dane, to jest w celu zawarcia, zmiany, wykonania albo rozwiązania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz - pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep markoweobuwie.com.pl za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznej lub sms.
 7. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko albo nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, ponadto w przypadku płatności przelewem tradycyjnym - numer rachunku bankowego, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także numer identyfikacji podatkowej NIP.
 8. Administrator z należytą starannością chroni dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych i stosuje w tym celu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w tym protokół SSL.
 9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania i uzupełniania, żądania ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, a nadto prawo żądania usunięcia danych. Klient ma również prawo wniesienia skargi do urzędu właściwego do ochrony danych osobowych.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone zostały w zakładce „Polityka prywatności” .

§ 3 Warunki i tryb zawarcia umowy sprzedaży

 1. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest uprzednie złożenie Zamówienia przez Klienta.
 2. Zamówienie Produktu, Klient może złożyć następującymi sposobami:
  1. przez Formularz Zamówienia, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
  2. pocztą elektroniczną pod adresem sklep@markoweobuwie.com.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
  3. telefonicznie pod numerami: komórkowym 519 809 790 i stacjonarnym 68 42000678, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00,
  4. za pomocą oprogramowania chat od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 18:00.
 3. Otrzymanie zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi i przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez wysłanie na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, wiadomości zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 4 Koszty, termin oraz sposoby dostawy

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktu do miejsca znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanego przez Klienta.
 2. Dostawa Produktu do miejsca wskazanego przez Klienta jest odpłatna, chyba że Sprzedawca zaoferował Klientowi bezpłatną dostawę, a Klient ofertę przyjął.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Odbiór osobisty dostępny jest pod adresami: Wolsztyn ul. Doktora Kocha 56, Wolsztyn, ul. Doktora Kocha 17, w godzinach od 10:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 14:00, Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 10, w godzinach od 9:00 do 19:00, w soboty od 9:00 do 14:00.
 5. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy zawarte zostały w zakładce "Koszty i czas dostawy" zamieszczonej na każdej podstronie Sklepu Internetowego.
 6. Termin dostawy Produktu do miejsca wskazanego przez Klienta wynosi 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.

§ 5 Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy są wykonywane pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy.
 2. W razie przejściowego braku zamówionego towaru w magazynie, czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas niezbędny do sprowadzenia towaru. O konieczności sprowadzenia towaru oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Klient może zaakceptować przedłużony termin realizacji zamówienia albo zrezygnować z zamówienia.
 3. Towar opłacony przelewem, kartą kredytową lub w formie online jest wysyłany do Klienta po uprzednim wpłynięciu całej należności na konto bankowe Sprzedawcy.
 4. Dostawa zamówionego towaru następuje na adres wskazany przez Klienta, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki spowodowane błędnym oznaczeniem adresu dostawy.
 5. Czas realizacji zamówienia = czas przygotowania przesyłki przez Sprzedawcę + ewentualny czas transferu należności za towar + czas transportu przez przewoźnika.

§ 6 Dowód zakupu

 1. Dowodem zakupu towaru jest każdy dokument potwierdzający fakt jego zakupu, w szczególności paragon albo wystawiona przez Sprzedawcę faktura VAT dołączona do przesyłki towaru. Na podstawie dokumentu potwierdzającego fakt zakupu towaru można dokonać zwrotu, wymiany lub reklamacji towaru.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.

§ 7 Formy płatności

 1. Możliwe są następujące formy płatności za zamówiony towar:
  1. Za pobraniem – należność uiszczana jest w gotówce do rąk kuriera lub na poczcie przy odbiorze przesyłki.
  2. Kartą kredytową lub przelewem online w chwili składania zamówienia.
  3. Przelewem bankowym – na niżej wskazany numer konta bankowego, w terminie 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, pod rygorem jego wygaśnięcia.
  4. markoweobuwie.com.pl nr konta: 81 1020 4144 0000 6402 0147 6373 (w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia oraz imię i nazwisko kupującego).
 2. Wskazane wyżej płatności online i kartą kredytową dokonywane są z a pośrednictwem serwisu płatności.pl umożliwiającego autoryzację transakcji.

§ 8 Szczególne uprawnienia Konsumentów

 1. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 4. Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 5. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, informując o tym Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 6. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży wyłącznie w przypadku, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać towar do Sprzedawcy łącznie z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu towaru. Odesłanie towaru powinno nastąpić na adres: markoweobuwie.com.pl, Wolsztyn, ul. Dr. Roberta Kocha 56, 64-200 Wolsztyn.
 8. Sprzedawca przesyła Konsumentowi pocztą elektroniczną fakturę korygującą w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru zwróconego przez Konsumenta. Konsument potwierdza pocztą elektroniczną odbiór faktury korygującej.
 9. Pieniądze uiszczone przez Konsumenta tytułem ceny za odesłany towar zostaną zwrócone przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie do 14 dni od dnia potwierdzenia przez Konsumenta odbioru faktury korygującej. Zwracamy koszty przesyłki do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w naszej ofercie.

§ 9 Reklamacje produktów

 1. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient jest uprawniony do jego odesłania przesyłką pocztową na następujący adres: markoweobuwie.com.pl, 64-200 Wolsztyn ul. Dr. Roberta Kocha 56.
 2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opatrzony nagłówkiem „Reklamacja” opis wady towaru zawierający dane kontaktowe Klienta oraz dokument potwierdzający zakup towaru.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych paczek odesłanych za pobraniem.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca powiadamia Klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie o sposobie jej załatwienia.
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na towar niewadliwy.
 6. W razie trudności z naprawieniem lub wymianą towaru Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość uiszczonej przez niego ceny w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia trudności.

§ 10 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego markoweobuwie.com.pl obejmują następujące ich rodzaje: a) prowadzenie kont Klientów, którzy dokonali rejestracji, b) umożliwienie składania zamówień poprzez wypełnienie formularza zamówienia, c) umożliwienie zamieszczania opinii o jakości obsługi oraz produktów oferowanych w sklepie internetowym markoweobuwie.com.pl, d)przesyłanie Klientom newsletterów, e) przedstawianie Klientom informacji o produktach skorelowanych z ich potrzebami.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną są bezpłatne.
 3. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są na czas nieoznaczony, z wyjątkiem umów, których przedmiotem jest umożliwienie złożenia zamówienia w sklepie internetowym markoweobuwie.com.pl poprzez wypełnienie formularza zamówienia, które zawierane są na czas oznaczony i ustają z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer , laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, (2) dostęp do poczty elektronicznej, (3) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej, (4) zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768, (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem, z dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną Klient może wnosić pisemnie na adres ul. Doktora Kocha 56, 64-200 Wolsztyn albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@markoweobuwie.com.pl.
 7. W reklamacji celowe jest oznaczenie rodzaju oraz daty powstania nieprawidłowości oraz podanie innych istotnych okoliczności mogących mieć wpływ na sposób załatwienie reklamacji, a także sformułowanie żądania Klienta i podanie jego danych kontaktowych.
 8. Sprzedawca powiadomi Klienta o sposobie załatwienia reklamacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. W przypadku umów nie mających charakteru ciągłego, np. umowy sprzedaży, zmiana regulaminu nie naruszy praw Klientów nabytych przed zmianą regulaminu. W przypadku umowy o charakterze ciągłym, np. umowa o świadczenie usług elektronicznych, zmiana regulaminu wywoła skutki prawne wobec Klienta tylko wtedy, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianie regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni licząc do dnia otrzymania powiadomienia.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Do umów sprzedaży zawartych z Klientami będącymi Konsumentami znajdują zastosowanie ponadto przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2017, poz. 683 ze zm.).
 • Rejestracja

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć