Ochrona danych użytkowników ma dla nas priorytetowe znaczenie. W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osób korzystających z naszej strony, ściśle stosujemy się do wymogów przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie prawo. W celu umożliwienia użytkownikom zapoznanie się z regułami ochrony ich danych, którymi się kierujemy, poniżej przedstawiamy informacje o tym, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz jak dane te przetwarzamy. Ponadto informujemy też użytkowników o przysługujących im uprawnieniach.

   I. Czym jest niniejsza „Polityka prywatności” ?

Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego markoweobuwie.com.pl jest oświadczeniem o ochronie danych osobowych i ma charakter informacyjny. Informacje w niej zawarte są uzupełnianie przez klauzule informacyjne przedstawiane osobie, której dane dotyczą podczas pozyskiwania jej danych osobowych.

 II.  Co to są dane osobowe ?

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, lub identyfikator internetowy.

 III.  Co to są zbiory danych osobowych ?

Zbiory danych oznaczają uporządkowane zestawy danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów. Zbiory danych osobowych osób, których dane dotyczą zostały zgłoszone przez Administratora do rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

IV.  Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych, uzyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego markoweobuwie.com.pl, w tym także dzięki stosowaniu plików cookies lub podobnej technologii oraz za pośrednictwem innych kanałów komunikacji z osobą, której dane dotyczą, a także uzyskanych w oparciu o aktywność tej osoby, w Internecie lub w sklepach stacjonarnych należących Administratora, jest Danuta Błoszyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Danuta Błoszyk Świat Butów Galanteria Skórzana, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Babimost pod numerem 1352, Regon 080151509, NIP 923-114-25-90, adres głównego zakładu: 64-200 Wolsztyn, ul. Dr. Roberta Kocha 56, adres poczty elektronicznej: sklep@markoweobuwie.com.pl, numery telefonów: 68 4200 078 oraz 519 809 790, zwana dalej Administratorem. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

V.  Na czym polega przetwarzanie danych osobowych ?

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakąkolwiek operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

VI.  Na czy polega profilowanie danych osobowych ?

Profilowanie oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych danej osoby, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań oraz zachowania. Profilowanie ma na celu dostosowanie reklam lub ofert do preferencji danej osoby. Uzyskuje się to np. przez analizę częstotliwości jej wejść na stronę sklepu, analizę tego jakie produkty oglądała oraz jakie zamówiła. Stosowane przez administratora technologie umożliwiają analizę automatyczną. Pozwala to na dostarczanie konkretnej osobie treści bardziej jej odpowiadających.

VII.   Co oznacza zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych ?

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie swoich danych osobowych.

VII. Jaki  jest zakres i cel zbierania i przetwarzania danych osobowych ?

1.      Zakres zbieranych i przetwarzanych przez Administratora danych osobowych zależy od charakteru i celu interakcji osoby, której dane dotyczą z Administratorem. Osoba ta podaje:

a)      przy rejestrowaniu się (zakładaniu konta) - imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj);

b)      przy składaniu zamówienia po uprzedniej rejestracji (założeniu konta) - adres dostawy, jeżeli jest inny od miejsca jej zamieszkania albo siedziby oraz dane umożliwiające zapłatę za towar;

c)      przy składaniu zamówienia bez uprzedniej rejestracji - te same dane, które powinna podać przy rejestracji a ponadto adres dostawy jeżeli jest on inny od miejsca jej zamieszkania albo siedziby oraz dane umożliwiające zapłatę za towar;

d)      w przypadku zwrotu towaru - numer konta bankowego, na który ma zostać przelana należność za zwracany towar;

e)      przy zapisywaniu się na newslettera - adres poczty e-mail;

f)       przystępując do programu partnerskiego adres e-mail i adres strony www partnera;

g)      przystępując do konkursu – imię, nazwisko, adres, numer telefonu i nazwę konta na Facebooku;

h)      podczas korzystania przez osobę, której dane dotyczą, ze stron sklepu internetowego markoweobuwie.com.pl, zbierane są dane dotyczące sposobu korzystania w tym: adres IP, używana przeglądarka, czas przeglądania, historia wyszukiwania, używany system operacyjny, język i przeglądane strony, dane o wizytach, w tym dane o ruchu, pliki logów i inne dane lub zasoby komunikacyjne wykorzystywane podczas uzyskiwania dostępu do strony markoweobuwie.com.pl.

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu:

a)      wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);

b)      w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, załatwiania reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)      w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)      prowadzenia działań marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

e)      prowadzenia programu partnerskiego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

f)       prowadzenia konkursów w tym przekazywania nagród zwycięzcom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

g)      W innych przypadkach za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IX.   Jakie są zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych ?

 1. Podanie danych osobowych Administratorowi przez osobę której dane dotyczą jest dobrowolne, stanowi wymóg umowny (nie jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa), lecz warunkuje zawarcie umowy.  
 2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z:

a)      ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1000.),

b)      ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1219 ze zm.),

c)      rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),

d)      rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi w szczególności artykuł 6 pkt 1 lit. a-b RODO.

e)      Innymi obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 1. Dane osobowe są przetwarzane rzetelnie, a zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Są one prawidłowe, w razie potrzeby uaktualniane, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do zakresu niezbędnego dla realizacji celu, w którym osoba, których dane dotyczą przekazała swoje dane. Dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, są niezwłocznie usuwane lub prostowane.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z przekazania mu przez osobę, których dane dotyczą, nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych.
 3. Przetwarzane danych osobowych następuje w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 4. Administrator oświadcza, iż podejmuje środki ochronne wymagane w art. 28 pkt 3 lit. d oraz art. 32 RODO, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. W szczególności poufność danych chroniona jest stosowaniem protokołu SSL (Secure Socket Layer v3). Protokół SSL koduje dane przesyłane Administratorowi i wyklucza możliwość przechwycenia ich przez osoby trzecie.
 5. Administrator oświadcza, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy, zgodnie z art. 28 pkt 3 lit. b RODO. Administrator z należytą starannością chroni dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych

X.  Jaki prawa przysługują osobie, której dane dotyczą ?

 1. Dane osobowe są zbierane, przetwarzane i przechowywane za zgodą osoby, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody na zbierane, przetwarzane i przechowywane danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Zgoda tej osoby może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody może skutkować ograniczeniem a nawet uniemożliwieniem realizacji celu, dla którego wcześniej została udzielona.
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. We wszystkich sprawach związanych ze zbieraniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator bez zbędnej zwłoki usunie dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a)      dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b)      osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;

c)      osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania.

5.      Osoba, której dane dotycząposiadająca konto w sklepie internetowym markoweobuwie.com.pl ma stały dostęp do swoich danych osobowych oraz stałą możliwość ich sprostowania lub usunięcia. Po zalogowaniu się na swoje konto może dokonać sprostowania lub usunięcia danych bez jakichkolwiek przeszkód. Usunięcie danych może nastąpić przy spełnieniu wymogów określonych w pkt 9 lit. a-c. Osoba której dane dotyczą nie posiadająca konta, aby wykonać swoje uprawnienia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, powinna zwrócić się do Administratora ze stosowanym wnioskiem. Wniosek można złożyć pisemnie lub przez pocztę elektroniczną.

 1. Osoba, której dane dotyczą wykonując prawo żądania ograniczenia przetwarzania albo sprzeciwu wobec przetwarzania, informuje o tym Administratora pisemnie lub przez pocztę elektroniczną.
 2. W przypadku zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dane te będą przetwarzane wyłącznie w zakresie ograniczonym, stosowanie do życzeń osoby, której dane te dotyczą, a gdyby takie ograniczenie nie było technicznie możliwe, dane te zostaną usunięte w porozumieniu z tą osobą.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, przy czym może także ograniczyć swój sprzeciw do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi oraz przesłać te dane innemu administratorowi. Ma także prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi.

XI. Czy dane osobowe są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ?

Nie. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Lichtenstein.

XII. Jak długo przechowujemy dane osobowe ?

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te zostały nam przekazane oraz dla realizacji naszych obowiązków prawnych. Jeżeli te same dane osobowe są niezbędne dla realizacji kilku celów, okres ich przechowania będzie trwał do ustania celu wymagającego najdłuższego okresu ich przechowywania. Dane osobowe, których obowiązek przetwarzania wynika z przepisów prawa, np. dla celów podatkowych, przechowywane są tak długo, jak długo wymaga tego nasz obowiązek wynikających z tych przepisów. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia wzajemnych roszczeń pomiędzy osobą, której dane dotyczą a Administratorem a także pomiędzy Administratorem a osobami trzecimi, są przechowywane przez okres do przedawnienia tych roszczeń. W przypadku, w którym warunkiem przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, ich przechowywanie kończy się w chwilą cofnięcia zgody. Ponadto dane osobowe mogą zostać usunięte po trzech latach od daty ostatniej aktywności osoby, której dane dotyczą na stronie naszego sklepu. Dane przetwarzane dla celów marketingowych są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane zebrane przez pliki cookies lub podobną technologię, są przechowywane do czasu ich usunięcia przez zmianę ustawień przeglądarki lub innego urządzenia. Gdyby jednak usunięcie tych plików nie skutkowało usunięciem danych osobowych, ich usunięcie nastąpi po wniesieniu sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

XIII. Jakie stosujemy zasady przesyłania informacji handlowych ?

Informacje handlowe przysyłamy tylko tym osobom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od nas takich informacji. Są to informacje dotyczące wyłącznie oferowanych przez nas produktów i usług. Informacje te mogą być wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub w inny sposób, stosownie do udzielonej nam zgody.

XIV. Czy współpracujemy z innymi podmiotami ?

Tak.

1. W ramach współpracy z innymi podmiotami korzystamy z usług TradeTracker.com, którego technologia umożliwia rozpoznanie, które materiały reklamowe wyświetlane przez partnerskich wydawców wygenerowały daną sprzedaż, leada, bądź inne działania na korzyść Reklamodawcy. Dzięki temu Reklamodawca może wypłacać prowizję wydawcy tylko wtedy, gdy wyświetlana reklama (lub inna forma promocji) wpłynęła na wygenerowanie sprzedaży. TradeTracker wykorzystuje dane, w tym pliki cookie, aby móc określić te powiązania. Dane dotyczą osób fizycznych, ale nie pozwalają na ich identyfikację do poziomu imienia i nazwiska. Są to dane pseudonimowe i odnoszą się do pojedynczego przekierowania osoby z jednej strony na drugą, a następnie wykorzystywane są do potwierdzenia wykonania transakcji.
TradeTracker przechowuje również bazę referencji do indywidualnych urządzeń, aby sprawdzić, czy reklama wyświetlana na jednym urządzeniu, np. na telefonie, spowodowała dokonanie zakupu przez daną osobę na innym urządzeniu, np. na laptopie. Ta baza danych nie pozwala na identyfikację osób używając danych osobowych.

2. W ramach profilowania treści oraz rozsyłania wiadomości elektronicznych współpracujemy z serwisem SalesManago, który jest dostosowany do zgodności RODO oraz wymagana jest jawna zgoda klienta w celu zapisania się na newsletter, który obsługiwany jest przez Salesmanago. W celu profilowania treści używana jest technologia cookies.

XV.  Pliki cookies – czym są, jak działają, kogo dotyczą i do czego służą ?

 1. Na czym polegają pliki cookies ?

 Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika (komputerach, telefonach, smartfonach itp.), w czasie, kiedy przegląda on strony internetowe. Zawierają one z reguły nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Zapisują też preferencje użytkownika ustalone podczas odwiedzin przez niego danej strony. Pliki cookies umieszczone są w protokole http mającym za zadanie komunikację serwera internetowego z przeglądarką.

 1. Kogo dotyczą pliki cookies ?

 Technologia plików cookies zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej sklep internetowy markoweobuwie.com.pl, bez względu na to, czy złożyła ona zamówienie lub czy posiada konto.

 1. Do czego służą pliki cookies ?

 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych sklepu do preferencji użytkownika oraz usprawnienia korzystania przez niego ze stron internetowych; pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić mu stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      wyświetlania reklam dopasowanych do preferencji użytkownika;

c)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

d)      utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie sklepu markoweobuwie.com.pl ponownie wpisywać loginu i hasła.

 1. Jakie są rodzaje plików cookies ?

 a)      Ze względu na czas trwania ich umieszczenia na urządzeniu użytkownika, wyróżniamy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do jego wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez okres określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

b)      Ze względu na przeznaczanie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „Niezbędne” pliki cookies - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w sklepie markoweobuwie.com.pl, np. uwierzytelniają pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania ;
 • „Wydajnościowe” pliki cookies - gromadzą informacje o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, np. które strony odwiedza najczęściej. Informacje te są anonimowe i mają na celu usprawnienia działania strony oraz względy statystyczne.
 • „Funkcjonalne” pliki cookies - zapamiętują wybory użytkownika. Dostarczają ulepszonych i spersonalizowanych funkcji (np. korygują sposób wyświetlania i prezentacji produktów na stronie). Gromadzone w ten sposób informacje są anonimowe.
 • „Reklamowe” pliki cookies - umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Czy informacje zbierane przez pliki cookies stanowią dane osobowe ?

 Dane zbierane przez pliki cookies z reguły nie stanowią danych osobowych, ponieważ na ich podstawie nie jest zwykle możliwa identyfikacja konkretnej osoby. Pozwalają zasadniczo na identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika. Niektóre informacje mogą wszakże stanowić dane osobowe. Dzieje się tak wtedy, kiedy mogą zostać powiązane z konkretnym użytkownikiem. W takich wypadkach dane te są szyfrowane celu ich zabezpieczenia przed dostępem niepowołanych osób.

 1. Czy wykorzystujemy pliki cookies ?

 Tak. Markoweobuwie.com.pl wykorzystuje technologię uzyskującą dostęp do informacji na urządzeniu użytkownika (komputer, notebook, tablet, smartfon itp.) i przechowującą te informacje. Współpracujemy również z firmami marketingowymi i przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu użytkownika, zapisuje pliki cookies pochodzące także od tych firm. Ma to na celu trafniejsze przedstawienie użytkownikowi treści reklamowych. Wykaz firm współpracujących z nami znajduje się w naszej polityce prywatności.

 7. Na naszych stronach również podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do potrzeb i zainteresowań użytkownika reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.

 8. Czy użytkownik może zablokować lub usunąć pliki cookies ?

 Tak. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) z reguły domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zablokowanie akceptowania nowych oraz już istniejących plików cookies może jednak uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności sklepu markoweobuwie.com.pl (np. brak możliwości zarejestrowania się albo zalogowania na swoje konto).

XVI. Od kiedy obowiązuje niniejsza Polityka prywatności ?

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 • Rejestracja

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć