Regulamin

Regulamin sklepu internetowego markoweobuwie.com.pl

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem markoweobuwie.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną obuwia oraz galanterii za pośrednictwem Internetu w ramach działalności gospodarczej realizowanej pod firmą Danuta Błoszyk Świat Butów Galanteria Skórzana, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Babimost pod numerem 1352, Regon 080151509, NIP 923-114-25-90, rachunek bankowy PKO BP SA O 1 w Nowym Tomyślu 81 1020 4144 0000 6402 0147 6373, adres głównego zakładu: 64-200 Wolsztyn, ul. Dr. Roberta Kocha 56.
 2. Przez dni robocze rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Klientem jest osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu w sklepie internetowym markoweobuwie.com.pl lub posiadająca konto w tym sklepie lub która zapisała się na newslettera.
 4. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Sprzedawcą/Usługodawcą jest określony w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, właściciel sklepu internetowego markoweobuwie.com.pl, .
 6. Newsletter  to  informacje o produktach i promocjach dostępnych w sklepie internetowym markoweobuwie.com.pl, rozsyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do Klientów, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.
 7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 8. Konto  to zbiór zasobów i uprawnień w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy przypisany konkretnemu Klientowi, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, w którym gromadzone są dane dotyczące Klienta, w tym informacje o złożonych przez niego zamówieniach.
 9. Niniejszy regulamin reguluje transakcje dokonywane z konsumentami oraz z podmiotami nie będącymi konsumentami. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień konsumentów oraz podmiotów nie będących konsumentami, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, stosuje się te przepisy. Wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta oraz podmiotu nie będącego konsumentem.

§ 2 Ochrona danych osobowych

 1. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
 3. Administratorem danych osobowych jest wskazany w § 1 pkt 1 właściciel sklepu internetowego markoweobuwie.com.pl.
 4. Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak konieczne  do zarejestrowania się, korzystania z określonych usług elektronicznych lub złożenia zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody i akceptacja następuje  poprzez zakreślenie okienka/checkboxu.
 5. Przekazane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.), z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),  z rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w którym Klient przekazał swoje dane, to jest w celu zawarcia, zmiany, wykonania albo rozwiązania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz - pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep markoweobuwie.com.pl za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznej lub sms.
 7. Administrator przetwarza następujące dane osobowe  Klientów: imię i nazwisko albo nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, ponadto w przypadku płatności przelewem tradycyjnym - numer rachunku bankowego, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także numer identyfikacji podatkowej NIP.
 8. Administrator z należytą starannością chroni dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych i stosuje w tym celu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w tym protokół SSL.
 9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania i uzupełniania oraz do żądania ich usunięcia.
 10. Szczegółowe informacje  dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone zostały w zakładce „Polityka prywatności” .

§ 3 Złożenie zamówienia

 1. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie, którym przysługuje pełna zdolność do czynności prawnych. Ważność zamówienia złożonego przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (będącą w wieku 13-17 lat lub ubezwłasnowolnioną częściowo) zależy od jego potwierdzenia przez ustawowego przedstawiciela.
 2. Zamówienia na towary sprzedawane przez sklep Internetowy markoweobuwie.com.pl są przyjmowane następującymi sposobami:
 • przez strony , 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,www.markoweobuwie.com.pl
 • przez portal Allegro.pl, (nazwa użytkownika: markowe-obuwie) 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
 • pocztą elektroniczną pod adresem sklep@markowe-obuwie.com.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
 • telefonicznie pod numerami: komórkowym 519 809 790 i stacjonarnym 68 42000678, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 14:00.
 1. Otrzymanie zamówienia Sprzedawca poświadcza Klientowi pocztą elektroniczną.
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest :
 • W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem strony www - prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu,
 • W przypadku złożenia zamówienia pocztą elektroniczną (e-mailem) lub telefonicznie – dokładne określenie nazwy towaru, jego ilości, rozmiaru, koloru, podanie imienia i nazwiska kupującego, adresu dostawy, telefonu kontaktowego, określenie formy płatności – za pobraniem lub przelewem. W razie zamówień składanych pocztą elektroniczną lub telefonicznie nie ma możliwości płatności online i kartą.

      3. Zmiany w zamówieniu są dopuszczalne aż do chwili wysłania przez Sprzedawcę do Klienta przedmiotu zamówienia.

§ 4 Ceny towarów i koszty dostawy

 1. Cena każdego produktu podana jest przy jego opisie i jest ceną brutto wyrażoną w polskich złotych. (Cena brutto zawiera podatek VAT).
 2. Towar sprzedawany jest po cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.
 3. W przypadku płatności za towar przelewem przy wartości zamówienia wynoszącego od 400 zł, koszty dostawy towaru pocztową paczką ekonomiczną na obszarze Polski pokrywa Sprzedawca.
 4. Koszty dostawy za granicę ustalane są według cennika przewoźnika dostarczającego przesyłkę.
 5. Szczegółowe koszty dostawy towaru na terenie Polski ilustruje poniższa tabela:

       

Koszty dostawy towaru na terenie Polski: 

1. Pocztex Kurier48 - czas dostawy do 2 dni roboczych, koszt 9 zł ( przy zakupach powyżej 400 zł, przesyłka Pocztex Kurier48 gratis )

2. Pocztex Kurier48 pobraniowy - czas dostawy do 2 dni roboczych, koszt 12 zł

3. Odbiór w punkcie E - przesyłka/Paczka48 - czas dostawy do 2 dni roboczych, koszt 7 zł ( Mamy ponad 4000 placówek pocztowych i 900 stacji PKN Orlen gdzie adresat może odebrać swoją przesyłkę. )  http://odbiorwpunkcie.poczta-polska.pl/ 

Uwaga! Pocztex Kurier48 pobraniowy nie dotyczy stacji PKN Orlen

§ 5 Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy są wykonywane pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy.
 2. W razie przejściowego braku zamówionego towaru w magazynie, czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas niezbędny do sprowadzenia towaru. O konieczności sprowadzenia towaru oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Klient może zaakceptować przedłużony termin realizacji zamówienia albo zrezygnować z zamówienia.
 3. Towar opłacony przelewem, kartą kredytową lub w formie online jest wysyłany do Klienta po uprzednim wpłynięciu całej należności na konto bankowe Sprzedawcy.
 4. Dostawa zamówionego towaru następuje na adres wskazany przez Klienta, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki spowodowane błędnym oznaczeniem adresu dostawy.
 5. Czas realizacji zamówienia = czas przygotowania przesyłki przez Sprzedawcę + ewentualny czas transferu należności za towar + czas transportu przez przewoźnika.

§ 6 Dowód zakupu

 1. Dowodem zakupu towaru jest każdy dokument potwierdzający fakt jego zakupu, w szczególności wystawiona przez Sprzedawcę faktura VAT załączona do przesyłki towaru. Na podstawie dokumentu potwierdzającego fakt zakupu towaru można dokonać zwrotu, wymiany albo reklamacji towaru.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.

§ 7 Formy płatności

1. Możliwe są następujące formy płatności za zamówiony towar:

 • Za pobraniem – należność uiszczana jest w gotówce do rąk kuriera lub na poczcie przy odbiorze przesyłki.
 • Kartą kredytową lub przelewem online w chwili składania zamówienia.
 • Przelewem bankowym – na niżej wskazany numer konta bankowego, w terminie 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, pod rygorem jego wygaśnięcia .

markowe-obuwie.com.pl nr konta: 81 1020 4144 0000 6402 0147 6373 (w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia oraz imię i nazwisko kupującego).

2. Wskazane wyżej płatności online i kartą kredytową dokonywane są z a pośrednictwem serwisu płatności.pl umożliwiającego autoryzację transakcji.

§ 8 Szczególne uprawnienia Konsumentów

 1. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 4. Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 5. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, informując o tym Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 6. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży wyłącznie w przypadku, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać towar do Sprzedawcy łącznie z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu towaru. Odesłanie towaru powinno nastąpić na adres: markoweobuwie.com.pl, Wolsztyn, ul. Dr. Roberta Kocha 56, 64-200 Wolsztyn.
 8. Sprzedawca przesyła Konsumentowi pocztą elektroniczną fakturę korygującą w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru zwróconego przez Konsumenta. Kosnument potwierdza pocztą elektroniczną odbiór faktury korygującej.
 9. Pieniądze uiszczone przez Konsumenta tytułem ceny za odesłany towar zostaną zwrócone przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie do 14 dni od dnia potwierdzenia przez Konsumneta odbioru faktury korygującej.

§ 9 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient jest uprawniony do jego odesłania przesyłką pocztową na następujący adres: markoweobuwie.com.pl, 64-200 Wolsztyn ul. Dr. Roberta Kocha 56.
 2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opatrzony nagłówkiem „Reklamacja” opis wady towaru zawierający dane kontaktowe Klienta oraz dokument potwierdzający zakup towaru.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych paczek odsyłanych za pobraniem.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca powiadamia Klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie o sposobie jej załatwienia.
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na towar niewadliwy.
 6. W razie trudności z naprawieniem lub wymianą towaru Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość uiszczonej przez niego ceny w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia trudności.

§ 10   Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego markoweobuwie.com.pl obejmują prowadzenie kont Klientów, który dokonali rejestracji, umożliwienie złożenia zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia, umożliwienie zamieszczania opinii o jakości obsługi oraz produktów oferowanych w sklepie internetowym markoweobuwie.com.pl oraz przesyłanie newsletterów.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną są bezpłatne.
 3. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są na czas nieoznaczony, z wyjątkiem umów, których przedmiotem jest umożliwienie złożenia zamówienia w sklepie internetowym markoweobuwie.com.pl poprzez wypełnienie formularza zamówienia, które  zawierane są na czas oznaczony i ustają z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer wyposażony w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, lub Opera w wersji 10 i wyższej lub Google Chrome w wersji 17 i wyższej. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768.    
 5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. O treści zmian regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej sklepu na okres 14 dni kalendarzowych wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Klienci posiadający konto w sklepie internetowym markoweobuwie.com.pl zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający konto w sklepie internetowym markoweobuwie.com.pl  nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

;